نشستم همه رو خوندم چیزی که خیلی تو ذهنم میگشت این بود که فقط تایید کنم

یه "آره آره والله" پای پست یَک یَکتون !